Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Descàrregues
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • Núm. del document TSF/0216/2019

  • Data del document 28/11/2019

  • Data de publicació 12/12/2019

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 8022

TEXT PUBLICAT

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, estableix, en la disposició addicional cinquena que en el marc del Sistema Públic de Serveis Socials es configura una xarxa d'atenció a la dependència i la vida autònoma que comprèn el conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes, activitats i prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques en aquest àmbit d'atenció i protecció, que constitueix el Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència, als efectes del desplegament i l'aplicació a Catalunya del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència, que va crear amb caràcter general la Llei 39/2006. Així mateix, es disposa que la Xarxa Pública per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència es vincula a la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

D'altra banda, l'article 43 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, estableix que l'organització del Sistema Públic de Serveis Socials ha de tenir prou personal amb la formació, la titulació, els coneixements, l'estabilitat laboral, la capacitat, el reconeixement social i laboral i les aptituds que calguin per garantir l'eficiència i l'eficàcia en la prestació dels serveis socials.

D'acord amb aquesta previsió, i en relació amb la Cartera de serveis socials aprovada pel Decret 142/2010, d'11 d'octubre, que és l'instrument que, d'acord amb la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, determina el conjunt de prestacions de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública a Catalunya, es considera personal auxiliar d'atenció a la dependència els perfils professionals d'auxiliar de gerontologia, auxiliar per a l'atenció personal de persones amb discapacitat, assistent/a d'atenció domiciliària, treballador/a familiar i assistent/a personal.

Mitjançant l'Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies regula la qualificació professional del personal auxiliar d'atenció a persones en situació de dependència i convoca el procés d'habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31 de desembre de 2015.

El Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, creat com a instrument de cooperació entre les diferents administracions per a l'articulació dels serveis socials i la promoció de l'autonomia i atenció a les persones en situació de dependència, adopta un acord publicat mitjançant la Resolució d'11 de desembre de 2017, de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, que modifica parcialment l'Acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d'acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, modificat per l'Acord de 7 d'octubre de 2015 (Resolució de 2 de desembre de 2008, de la Secretaria d'Estat de Política Social, Famílies i Atenció a la Dependència i a la Discapacitat, i Resolució de 3 de novembre de 2015, de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat).

La Resolució d'11 de desembre de 2017 estableix el compromís de continuar avançant en l'acreditació de la qualificació professional del personal auxiliar d'atenció a la dependència per garantir la qualitat en l'ocupació i en la prestació dels serveis a les persones usuàries, així com l'estabilitat en el sector.

Per aquest motiu, i a fi de facilitar la qualificació dels professionals, l'Acord esmentat adopta mesures com l'eliminació de l'exigència d'una determinada edat, l'ampliació dels terminis d'experiència i la introducció de requisits de formació com a criteri alternatiu per a l'atorgament de l'habilitació excepcional. En aquest sentit, les persones que a 31 de desembre de 2017 puguin acreditar una experiència d'almenys 3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades en els darrers 12 anys en alguna de les ocupacions d'auxiliar d'atenció a persones en situació de dependència, o, en cas de no assolir aquest mínim d'experiència, que hagin treballat i disposin d'un mínim de 300 hores de formació en els darrers 12 anys relacionada amb les competències professionals que es vulguin acreditar, poden habilitar-se de manera excepcional en l'ocupació que correspongui.

Aquesta habilitació té validesa a tot el territori de l'Estat espanyol. Així mateix, també són vàlides a tot el territori de l'Estat les habilitacions excepcionals emeses amb anterioritat per la Generalitat de Catalunya, en aplicació de l'Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre.

D'altra banda, la Resolució d'11 de desembre de 2017 determina que poden habilitar-se de manera provisional les persones que no compleixin els requisits establerts per a l'habilitació excepcional, però que tenen experiència laboral com a auxiliar d'atenció a la dependència abans del 31 de desembre de 2017 i es comprometen, mitjançant una declaració responsable, a participar en els processos d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació que es convoquin, o a realitzar la formació vinculada als corresponents certificats de professionalitat o títols de formació professional, abans del 31 de desembre de 2022.

L'habilitació provisional té validesa a tot el territori de l'Estat espanyol fins al 31 de desembre de 2022.

Per últim, la darrera novetat que introdueix la Resolució esmentada és l'establiment d'un règim de flexibilitat en zones rurals quan aquestes no disposen de professionals amb la qualificació requerida i s'acredita la no existència de demandants d'ocupació en la zona amb les característiques exigides.

Per tot el que s'ha exposat, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies adequa la normativa catalana al respecte, aprovada mitjançant l'Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre, per la qual es regula la qualificació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència i es convoca el procés d'habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31 de desembre de 2015, a aquests nous requeriments.

Finalment, i per tal de facilitar la gestió administrativa i agilitar l'obtenció d'aquestes habilitacions professionals al personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies encarrega a l'Oficina de Gestió Empresarial del Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica, la tramitació d'aquestes habilitacions mitjançant una addenda a l'Acord signat, amb data 3 de setembre de 2013, entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Oficina de Gestió Empresarial del Departament d'Empresa i Coneixement, amb la finalitat de regular la prestació dels serveis que preveu el marc de la Finestreta única empresarial per tramitar l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència.

És per això que, un cop efectuada la consulta pública prèvia i atès l'informe del Consell General de Serveis Socials, i fent ús de les facultats que m'atorguen l'article 12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la disposició final primera de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials,

 

Ordeno:

 

Article 1

Qualificació professional del personal auxiliar d'atenció a persones en situació de dependència

Els centres i entitats del Sistema Públic de Serveis Socials han de disposar del personal auxiliar suficient, segons la normativa vigent, i amb la qualificació adequada d'acord amb el que estableix aquest article.

1.1 El personal auxiliar de gerontologia, auxiliar per a l'atenció personal de persones amb discapacitat, assistent d'atenció domiciliària, treball familiar i assistent personal, ha d'acreditar la qualificació professional d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, que estableix el Reial decret 1368/2007, de 19 d'octubre, o la qualificació professional d'atenció sociosanitària a persones en el domicili, que regula el Reial decret 295/2004, de 20 de febrer, mitjançant les titulacions o certificats de professionalitat següents:

Títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència, que regula el Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre, o el títol equivalent de tècnic/a en atenció sociosanitària, que estableix el Reial decret 496/2003, de 2 de maig, o, si escau, qualsevol altre títol que es publiqui amb els mateixos efectes professionals.

Títol de tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, regulat pel Reial decret 546/1995, de 7 d'abril, o els títols equivalents de tècnic/a auxiliar de clínica, tècnic/a auxiliar de psiquiatria i tècnic/a auxiliar d'infermeria que estableix el Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, o, si escau, qualsevol altre títol que es publiqui amb els mateixos efectes professionals.

Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, que regula el Reial decret 1379/2008, d'1 d'agost, o, si escau, qualsevol altre certificat que es publiqui amb els mateixos efectes professionals.

Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones en el domicili, que regula el Reial decret 1379/2008, d'1 d'agost, o el certificat equivalent de professionalitat de l'ocupació d'auxiliar d'ajuda a domicili, que preveu el Reial decret 331/1997, de 7 de març, o, si escau, qualsevol altre certificat que es publiqui amb els mateixos efectes professionals. Quan el personal presta serveis en centres residencials i diürns, aquests certificats de professionalitat només són vàlids per treballar a Catalunya.

També és vàlid el títol de tècnic/a superior en integració social, que estableix el Reial decret 1074/2012, de 13 de juliol, o el títol equivalent de tècnic/a superior en integració social que preveu el Reial decret 2061/1995, de 22 de desembre, en el cas que es tingui experiència laboral com a auxiliar d'atenció a persones en situació de dependència abans del 31 de desembre de 2017.

La qualificació professional del personal que du a terme funcions d'assistència personal a persones en situació de dependència ve determinada per les titulacions i certificats esmentats anteriorment, fins que s'aprovi una qualificació professional específica per a aquest col·lectiu de professionals.

1.2 El personal auxiliar d'atenció a la dependència amb experiència laboral abans del 31 de desembre de 2017 també pot acreditar-ne la qualificació si disposa d'un dels títols o certificats que s'indiquen a l'annex d'aquesta Ordre, d'acord amb la seva ocupació. Aquest annex no regula els professionals d'assistència personal.

1.3 El procediment per al reconeixement de títols i certificats de formació expedits en els estats membres de la Unió Europea en relació amb els professionals del sector sanitari i serveis socials, es regeix per la seva normativa específica.

 

Article 2

Exigibilitat dels requisits de qualificació professional

2.1 Els requisits de qualificació professional que estableix l'article 1.1 d'aquesta Ordre són exigibles des de l'1 de gener de 2018 per a aquelles persones que s'incorporin per primera vegada a les ocupacions d'auxiliar de gerontologia, auxiliar per a l'atenció personal de persones amb discapacitat, assistent/a d'atenció domiciliària, treballador/a familiar i assistent personal.

2.2 El personal auxiliar d'atenció a la dependència amb experiència laboral abans del 31 de desembre de 2017, ha de tenir acreditada la seva qualificació en aquesta data o, si escau, quan finalitzin els procediments d'habilitació excepcional i d'habilitació provisional que estableixen els articles 3, 4 i 5 d'aquesta Ordre, o quan finalitzin els processos d'acreditació de l'experiència laboral, o els programes formatius vinculats als certificats de professionalitat o als títols de formació professional que s'hagin iniciat abans d'aquesta data i els que es convoquin amb posterioritat a aquesta i fins al 31 de desembre de 2022.

Les persones amb experiència laboral abans del 31 de desembre de 2017 que no disposen de la qualificació professional exigida i no han sol·licitat cap de les dues habilitacions que es preveuen en els articles 3 i 4 i dins el termini que estableix l'article 5, no poden seguir treballant ni ser contractades com a auxiliars d'atenció a persones en situació de dependència.

 

Article 3

Habilitació excepcional

3.1 Els professionals que a 31 de desembre de 2017 puguin acreditar una experiència laboral com a auxiliar d'atenció a persones en situació de dependència d'almenys 3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades en els darrers 12 anys en l'ocupació professional corresponent, o, en cas de no assolir aquest mínim d'experiència, hagin treballat i disposin d'un mínim de 300 hores de formació en els darrers 12 anys relacionada amb les competències professionals que es vulguin acreditar, poden habilitar-se de manera excepcional per a la seva ocupació d'acord amb el que estableix l'article 5 d'aquesta Ordre.

3.2 L'habilitació excepcional té validesa a tot el territori de l'Estat espanyol. Així mateix, també són vàlides a tot el territori de l'Estat les habilitacions excepcionals emeses amb anterioritat per la Generalitat de Catalunya, en aplicació de l'Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre.

 

Article 4

Habilitació provisional

4.1 Els professionals que a 31 de desembre de 2017 puguin acreditar experiència laboral com a auxiliar d'atenció a persones en situació de dependència però no hagin assolit els requisits necessaris per a l'habilitació excepcional descrits a l'article anterior, poden habilitar-se de manera provisional, d'acord amb les previsions de l'article 5 d'aquesta Ordre, si es comprometen, mitjançant una declaració responsable, a participar en els processos d'avaluació i d'acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació que es convoquin, o a realitzar la formació vinculada als corresponents certificats de professionalitat o títols de formació professional abans del 31 de desembre de 2022.

4.2 En el cas de no participar en els processos d'avaluació i acreditació de competències professionals, o no realitzar la formació vinculada als certificats de professionalitat o títols de formació professional en el termini establert, l'habilitació provisional deixa de tenir efectes a 31 de desembre de 2022.

4.3 L'habilitació provisional té validesa a tot el territori de l'Estat espanyol.

 

Article 5

Habilitació excepcional i habilitació provisional

5.1 Correspon a la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies atorgar l'habilitació excepcional i l'habilitació provisional del personal auxiliar d'atenció a persones en situació de dependència que disposen dels requisits que determina aquesta Ordre.

5.2 El procediment s'inicia a instància de la persona interessada.

5.3 El termini de presentació de sol·licituds per a l'habilitació excepcional i l'habilitació provisional s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre fins a 12 mesos naturals de la publicació. S'ha d'emplenar una sol·licitud per a cada ocupació.

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la presentació de les sol·licituds, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pot ampliar els terminis no vençuts, i haurà de publicar a la Seu electrònica tant la incidència tècnica esdevinguda com l'ampliació concreta del termini no vençut.

5.4 Documentació

5.4.1 Habilitació excepcional

Juntament amb el formulari de sol·licitud, les persones interessades han d'aportar la documentació que es determina a continuació segons la seva situació laboral:

a) Justificació de la vida laboral

a.1) Treballadors i treballadores assalariats:

Còpia del NIE vigent.

Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què constin l'empresa, el grup professional i el període de contractació.

Contracte de treball o certificat de l'empresa, en què constin la durada dels períodes de prestació, l'activitat desenvolupada i les dates.

a.2) Treballadors i treballadores autònoms:

Còpia del NIE vigent.

Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social dels períodes d'alta a la Seguretat Social en el règim especial corresponent.

Declaració responsable de la descripció de l'activitat desenvolupada relacionada amb l'ocupació que es vol habilitar i l'interval de temps en què s'ha desenvolupat d'acord amb les dades assenyalades en el certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

b) Justificació de la formació

Els professionals que no disposen d'un mínim d'experiència laboral de 3 anys abans del 31 de desembre de 2017, amb 2.000 hores treballades en els darrers 12 anys, han d'aportar la documentació següent:

Certificat de la formació relacionada amb les competències professionals, amb un mínim de 300 hores. En el certificat o diploma hi han de constar els continguts del curs, les hores de formació i les dates en què es va realitzar.

No es valoren els cursos de durada inferior a 10 hores, l'assistència a jornades, simposis, trobades i esdeveniments similars, ni aquells certificats o diplomes en els quals no consti el que s'ha especificat en el paràgraf anterior. 

5.4.2 Habilitació provisional

Juntament amb el formulari de sol·licitud, les persones interessades han d'aportar la documentació que es determina a continuació segons la seva situació laboral:

a) Treballadors i treballadores assalariats:

Còpia del NIE vigent.

Declaració responsable conforme es comprometen a participar en els processos d'avaluació i d'acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació que es convoquin, o a realitzar la formació vinculada als corresponents certificats de professionalitat o títols de formació professional fins al 31 de desembre de 2022.

Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social en què constin l'empresa, el grup professional i el període de contractació.

Contracte de treball o certificat de l'empresa en què constin la durada dels períodes de prestació, l'activitat desenvolupada i les dates.

b) Treballadors i treballadores autònoms:

Còpia del NIE vigent.

Declaració responsable conforme es comprometen a participar en els processos d'avaluació i d'acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació que es convoquin, o a realitzar la formació vinculada als corresponents certificats de professionalitat o títols de formació professional fins al 31 de desembre de 2022.

Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social dels períodes d'alta a la Seguretat Social en el règim especial corresponent.

Declaració responsable de la descripció de l'activitat desenvolupada relacionada amb l'ocupació que es vol habilitar i l'interval de temps en què s'ha desenvolupat d'acord amb les dades assenyalades en el certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

5.5 Els formularis de sol·licitud normalitzats per a l'habilitació, ja sigui excepcional o provisional, estan disponibles al portal corporatiu de tramitació Canal empresa (http://canalempresa.gencat.cat/), a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat/), al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis) o bé es poden obtenir presencialment a la Xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (http://canalempresa.gencat.cat/xarxa-oge).

Un cop emplenat el formulari, es pot presentar electrònicament junt amb la documentació corresponent mitjançant el portal corporatiu de tramitació Canal empresa (http://canalempresa.gencat.cat/) o l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat/).

Els formularis de sol·licitud també es poden presentar presencialment, concertant una cita prèvia, mitjançant la Xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (http://canalempresa.gencat.cat/xarxa-oge).

5.6 Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits i els criteris que estableix aquesta Ordre, l'Oficina de Gestió Empresarial pot requerir el sol·licitant perquè esmeni la falta o aporti els documents preceptius en el termini de 10 dies, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud.

5.7 L'Oficina de Gestió Empresarial, un cop revisades la sol·licitud i la documentació presentada, emet el certificat que determina que la persona sol·licitant compleix els requisits per a l'obtenció de l'habilitació professional, ja sigui excepcional o provisional, per a l'ocupació sol·licitada.

La tramitació de la sol·licitud finalitza amb l'emissió del certificat.

En cas de no complir amb els requisits, es comunicarà a la persona sol·licitant la impossibilitat d'emetre el certificat d'habilitació professional. Aquesta comunicació es farà a través d'un apunt a la carpeta de Canal Empresa, si la tramitació és electrònica, i si aquesta és presencial i la persona sol·licitant ho demana, se li facilitarà aquesta informació en suport paper.

5.8 El certificat de l'habilitació s'ha d'emetre en un termini de tres mesos. En el cas que les dades aportades no acreditin el compliment dels requisits no s'emet el certificat.

Així mateix, el Departament de Treball, Afers Socials i Famíliesdurant el termini dels tres mesos, pot sol·licitar a la persona interessada informació addicional que consideri necessària per aclarir les dades aportades.

5.9 Les persones interessades que han presentat el formulari de sol·licitud poden consultar i fer-ne el seguiment des de La meva carpeta, a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat/).

5.10 El tràmit per obtenir l'habilitació excepcional i l'habilitació provisional és gratuït.

 

Article 6

Règim especial de zones rurals i zones amb dificultats especials per disposar de professionals amb la qualificació requerida

En zones rurals i zones amb dificultats especials per disposar de professionals amb la qualificació requerida, si s'acredita la no existència de demandants d'ocupació a la zona mitjançant un certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat, es poden contractar persones que no disposen de la qualificació professional exigida, preferentment estudiants dels títols i certificats que es detallen a l'article 1, fins que els seus llocs puguin ser ocupats per professionals qualificats o adquireixin la qualificació corresponent.

 

Article 7

Personal en formació

També poden treballar com a auxiliar de gerontologia i auxiliar per a l'atenció personal de persones amb discapacitat l'alumnat del cicle formatiu de grau mitjà en atenció a persones en situació de dependència en règim de formació dual, que realitzi l'estada en un centre mitjançant un contracte laboral de formació i aprenentatge.

 

Article 8

Protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), les dades de caràcter personal han de ser tractades d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

 

 

Disposició addicional

També poden sol·licitar l'habilitació excepcional, amb validesa a tot l'Estat espanyol, els professionals que disposin d'algun dels títols de l'annex d'aquesta Ordre i tinguin experiència laboral d'un mínim de dos anys abans del 31 de desembre de 2017 en l'àmbit de l'atenció a la dependència, i els professionals que disposin d'algun dels certificats de reconeixement de l'experiència laboral de l'annex d'aquesta Ordre.

Per sol·licitar l'habilitació excepcional, els professionals interessats han de seguir el que estableix l'article 5 d'aquesta Ordre i, juntament amb el formulari de sol·licitud, han d'aportar la documentació següent:

a) Persones que disposin d'algun dels títols de l'annex d'aquesta Ordre

Treballadors i treballadores assalariats:

Còpia del NIE vigent.

Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social en què constin l'empresa, el grup professional i el període de contractació.

Contracte de treball o certificat de l'empresa en què constin la durada dels períodes de prestació, l'activitat desenvolupada i les dates.

Títol de cicle formatiu de grau mitjà o superior de formació professional o títol universitari de diplomatura, llicenciatura o grau.

Treballadors i treballadores autònoms:

Còpia del NIE vigent.

Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social dels períodes d'alta a la Seguretat Social en el règim especial corresponent.

Declaració responsable de la descripció de l'activitat desenvolupada relacionada amb l'ocupació que es vol habilitar i l'interval de temps en el qual s'ha desenvolupat d'acord amb les dades assenyalades en el certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Títol de cicle formatiu de grau mitjà o superior de formació professional o títol universitari de diplomatura, llicenciatura o grau.

b) Persones que disposin d'algun dels certificats de reconeixement de l'experiència laboral de l'annex d'aquesta Ordre

Còpia del NIE vigent.

Certificat de reconeixement de l'experiència laboral en què constin les unitats de competència reconegudes o els crèdits validats o els mòduls professionals corresponents a l'ocupació per a la qual sol·liciten l'habilitació excepcional.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre, per la qual es regula la qualificació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència i es convoca el procés d'habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31 de desembre de 2015.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 28 de novembre de 2019

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex

Títols i certificats que acrediten la qualificació professional del personal auxiliar d'atenció a la dependència que disposa d'experiència laboral abans del 31 de desembre de 2017

 

A) La qualificació professional dels auxiliars de gerontologia amb experiència abans del 31 de desembre de 2017 es pot acreditar mitjançant els títols o certificats següents:

Per als i les professionals que tinguin alguna de les titulacions següents i puguin acreditar dos anys d'experiència laboral en la qualificació professional d'auxiliar de gerontologia: el títol de tècnic/a especialista d'assistència geriàtrica, el títol de tècnic/a especialista d'assistència psiquiàtrica, el títol de tècnic/a especialista d'educador de disminuïts psíquics.

Per als i les professionals que tinguin alguna de les titulacions universitàries relacionades i puguin acreditar dos anys d'experiència laboral en la qualificació professional d'auxiliar de gerontologia (condicions vàlides a Catalunya): la diplomatura o el grau d'infermeria, la diplomatura o el grau de fisioteràpia, la diplomatura o el grau de teràpia ocupacional, la diplomatura o el grau de treball social, la diplomatura o el grau d'educació social, la llicenciatura en pedagogia, la llicenciatura o el grau en psicologia.

El certificat d'acreditació de competències corresponent al títol de tècnic/a en atenció sociosanitària (vàlid a Catalunya).

El certificat de validació de crèdits corresponent al títol de tècnic/a en atenció sociosanitària (Cr01, Cr02, Cr03, Cr04, Cr05 i Cr06) (vàlid a Catalunya).

El certificat de reconeixement acadèmic dels mòduls professionals corresponent al títol de tècnic/a en consideració a persones en situació de dependència (MP1, MP2, MP3 i MP4) (vàlid a Catalunya).

El certificat d'acreditació de competències corresponent al certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (UC_1016_11_2, UC_1017_11_2, UC_1018_11_2 i UC_1019_11_2) (vàlid a tot l'Estat espanyol).

El certificat d'habilitació excepcional per a persones d'edat igual o superior a 55 anys a 31 de desembre de 2015 emès pel Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies (vàlid a tot l'Estat espanyol).

 

B) La qualificació professional dels auxiliars per a l'atenció personal de persones amb discapacitat amb experiència abans del 31 de desembre de 2017 es pot acreditar mitjançant els títols o certificats següents:

Per als i les professionals que tinguin alguna de les titulacions següents i puguin acreditar dos anys d'experiència laboral en la qualificació professional d'auxiliar per a l'atenció personal de persones amb discapacitat (condicions vàlides a Catalunya): el títol de tècnic/a especialista d'assistència geriàtrica, el títol de tècnic/a especialista d'assistència psiquiàtrica i el títol de tècnic/a especialista d'educador de disminuïts psíquics (vàlid a Catalunya).

Per als i les professionals que tenen alguna de les titulacions universitàries relacionades i puguin acreditar dos anys d'experiència laboral en la qualificació professional d'auxiliar per a l'atenció personal de persones amb discapacitat (condicions vàlides a Catalunya): la diplomatura o el grau d'infermeria, la diplomatura o el grau de fisioteràpia, la diplomatura o el grau de teràpia ocupacional, la diplomatura o el grau de treball social, la diplomatura o el grau d'educació social, la diplomatura en mestre d'educació especial, la llicenciatura en pedagogia, la llicenciatura o el grau en psicologia.

El certificat d'acreditació de competències corresponent al títol de tècnic/a en atenció sociosanitària (vàlid a Catalunya).

El certificat de validació de crèdits corresponent al títol de tècnic/a en atenció sociosanitària (Cr01, Cr02, Cr03, Cr04, Cr05 i Cr06) (vàlid a Catalunya).

El certificat de reconeixement acadèmic dels mòduls professionals corresponent al títol de tècnic/a en consideració a persones en situació de dependència (MP1, MP2, MP3 i MP4) (vàlid a Catalunya).

El certificat d'acreditació de competències corresponent al certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (UC_1016_11_2, UC_1017_11_2, UC_1018_11_2 i UC_1019_11_2) (vàlid a tot l'Estat espanyol).

El certificat d'habilitació excepcional per a persones d'edat igual o superior a 55 anys a 31 de desembre de 2015 emès pel Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies (vàlid a tot l'Estat espanyol).

Nota: és necessari tenir en compte que, a part del perfil d'auxiliar d'atenció personal dels serveis d'atenció a persones amb discapacitat, la Cartera de serveis socials preveu també la figura del tècnic/a d'atenció personal, els requeriments de qualificació de la qual no s'inclouen en aquesta normativa.

 

C) La qualificació professional dels assistents d'atenció domiciliària i dels treballadors familiars auxiliars amb experiència abans del 31 de desembre de 2017 es pot acreditar pels títols o certificats següents:

Per als i les professionals que tinguin alguna de les titulacions següents i puguin acreditar dos anys d'experiència laboral en la qualificació professional d'assistent/a d'atenció domiciliària i treballador/a familiar (condicions vàlides a Catalunya):

Titulacions vàlides de formació professional reglada de la branca de sanitat: formació professional de segon grau: el títol de tècnic/a especialista d'assistència geriàtrica, el títol de tècnic/a especialista d'assistència psiquiàtrica.

Titulacions vàlides de formació professional reglada de la branca de serveis socioculturals i a la comunitat: formació professional de segon grau: el títol de tècnic/a especialista d'economia sociofamiliar.

Per als i les professionals que tinguin alguna de les titulacions universitàries detallades i puguin acreditar dos anys d'experiència laboral en la qualificació professional d'assistent/a d'atenció domiciliària i treballador/a familiar (condicions vàlides a Catalunya): la diplomatura o el grau en infermeria, la diplomatura o el grau en fisioteràpia, la diplomatura o el grau en teràpia ocupacional, la diplomatura o el grau en treball social, la diplomatura o el grau en educació social, la diplomatura en mestre/a d'educació especial, la llicenciatura en pedagogia, la diplomatura o el grau en psicologia.

El certificat d'acreditació de competències corresponent al títol de tècnic/a en atenció sociosanitària (vàlid a Catalunya).

El certificat de validació de crèdits corresponent al títol de tècnic/a en atenció sociosanitària (Cr2, Cr3, Cr4, Cr5, Cr6, Cr7 i Cr8) (vàlid a Catalunya).

El certificat de reconeixement acadèmic dels mòduls professionals corresponent al títol de tècnic/a en consideració a persones en situació de dependència (MP2, MP3, MP4 i MP7) (vàlid a Catalunya).

El certificat d'acreditació de competències corresponent al certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a les persones al domicili (UC_249_11_2, UC_250_11_2 i UC_251_11_2) (vàlid a tot l'Estat espanyol).

El certificat d'habilitació excepcional per a persones d'edat igual o superior a 55 anys a 31 de desembre de 2015, emès pel Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies (vàlid a tot l'Estat espanyol).